آگهی استخدام امریه

بنياد مسكن انقلاب اسلامي هرمزگان در نظردارد تعدادی نیرو بصورت امریه از طریق آزمون یا مصاحبه جذب نمايد. لذا واجدين شرايط از تاریخ 98/6/12 به مدت دوهفته کاری مي توانند جهت دریافت فرم ثبت نام در ساعات اداری به کارگزینی مراجعه نمايند.
آدرس : بندرعباس – ميدان فرودگاه شماره تماس : 33670587 -076

رديف

مدرك تحصيلي

رشته

عنوان شغل

محل خدمت

جنسيت

تاریخ اعزام

تعداد به نفر

1

لیسانس

عمران-  معماری

امریه

رودان

مرد

اول دی ماه 1398

1

2

جاسک

اول دی ماه 1398

1

3

بشاگرد

اول دی ماه 1398

1

4

حاجی آباد

اول دی ماه 1398

1