بازدبد وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه های 160 واحدی بنیاد مسکن

جناب آقای مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به اتفاق هیئت همراه از پروژه 160 واحدی بنیاد مسکن در شهرک پیامبر اعظم (ص)

بندرعباس بازدید نمودند ، در این بازدید آقای مهندس ذاکری مدیر کل محترم بنیاد مسکن حاضرین را از چگونگی روند پیشرفت این پروژه مطلع نمودند .