آگهی استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت پروژه های مسکن ملی بندرعباس در شته عمران – عمران ، از بین متقاضیان واجد شرایط و از طریق

برگزاری مصاحبه حضوری تعدادی نیرو بصورت پروژه ای جذب نماید.