بازسازي و مسکن روستايي

شرح وظایف:

1-آگاهي از روند اجرايي طرحها بوسيله نظارت هاي مستمر .
2-مقايسه عملكرد اجرايي با برنامه هاي مصوب و استخراج ميزان و علت مغايرت ها .
3-نظارت بر فعاليت هاي اجرايي پيمانكاران و دريافت گزارشات دوره اي و موردي از سرناظر پروژه .
4-تهيه گزار مقايسه اي شعب شهرستانها و ارزيابي آنها .
5-نظارت و كنترل به منظور حصول اطمينان از رعايت نظام فني ومهندسي روستا در اجراي طرح ها درسطح استانها .
6-تعيين نوع مسكن و مصالح متناسب با شرايط محيطي و اقليمي استان .
7-پيشنهاد الگوها و مدلهاي لازم جهت  سنجش و ارزشيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه هاي مصوب با كمك دفتر نظارت و ارزيابي امور مسكن و ارايه به همتاي سازماني خود در ستاد مركزي . 
8-حصول اطمينان از رعايت نظام فني و مهندسي روستايي در خانه سازي .
9-ارائه هدايت هاي فني و تخصصي به شعب و انجام حمايت هاي لازم از آنها .
10-تهيه طرحها و نقشه هاي فوري مسكن در مواقع بروز حادثه و سوانح غير مترقبه .
11-هماهنگي و همكاري براي ايجاد دفاتر نظام فني و مهندسي روستايي .
12-مطالعه مناطق آسيب ديده از نظر بازسازي و يا انتقال سكونتگاه به مكان ديگر .
13-نظارت بر توزيع تسهيلات بين واجدين شرايط مناطق سانحه ديده .