عمران روستايي

شرح وظایف:

1-آگاهي از روند اجرايي طرحها بوسيله نظارت هاي مستمر .
2-مقايسه عملكرد اجرايي با برنامه هاي مصوب و استخراج ميزان و علت مغايرت ها .
3-نظارت بر فعاليت هاي اجرايي پيمانكاران و دريافت گزارشات دوره اي و موردي از سرناظر پروژه .
4-تهيه گزار مقايسه اي شعب شهرستانها و ارزيابي آنها .
5-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد .
6-هماهنگي براي انتخاب مهندس مشاور به منظور نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و نظارت بر عملكرد مشاورين .
7-نظارت بر امر انتخاب انواع مصالح جهت اجراي پروژه ها با تأكيد بر استفاده از مصالح بوم آورد ، فناوري جديد و تكيه بر مقاوم بودن و اقتصادي تر شدن پروژه ها .
8-بررسي و تجزيه و كنترل اجراي عمليات طرح ها و پروژه هاي عمراني بر طبق برنامه زمان بندي و مشخص نمودن تأخيرات احتمالي و ارايه راه كارهاي مناسب به منظور انجام تغييرات لازم در برنامه هاي زمانبندي .
9-نظارت و ارزيابي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب فني و مهندسي صدور پروانه ساختمان هاي روستايي
10-مطالعه طرحهاي پيشنهادي در خصوص شناسايي،تملك،تفكيك،واگذاري،آماده سازي اراضي و مسكوني .
11-شناسايي زمينهاي داراي قابليت تحقق اهداف حوزه معاونت با در نظر گرفتن كليه مسايل از جمله آسيب پذيري منطقه ،ساختار و بافت منطقه و ارائه پيشنهاد براي طرح هاي نگهداري ، خريد ، واگذاري ، بهره برداري و تفكيك و ساير موارد مرتبط .
12-تدوين برنامه بمنظور تثبيت مالكيت بنياد و اخذ اسناد مالكيت اراضي تحت تملك به نام بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تفكيك و صدور اسناد مالكيت متقاضيان .
13-انجام برنامه ريزي اجرايي در امور زمين و ماده 140(صدور اسناد مالكيت روستايي)
14-طبقه بندي نقاط روستايي استان و اولويت بندي آنها بر مبناي ضرورت تهيه طرحهاي مطالعاتي عمران روستايي بر اساس نياز سنجي و امكان سنجي در مورد ساماندهي،هادي،بهسازي بافت هاي با ارزش،آماده سازي روستايي،تفصيلي، ايمن سازي،بهسازي،كالبدي اسكان عشاير و ... .
15-شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود روستاها و ايجاد هماهنگي براي اجراي طرح هاي عمران روستايي .
16-همكاري و مشاركت با مشاورين براي نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي مصوب .