مسکن شهري

شرح وظایف:

اهم فعالیت هايی که به صورت مشخص در دستور کار  معاونت مسکن شهری قرار دارد، به شرح زیر است
1-تامین زمین و طراحی پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری
2-تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
3-اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
4-نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
5-تامین زمین ،طراحی و نظارت عالیه بر پروژه های مسکن مهر در شهر های زیر 25000 نفر