میز خدمت

خدمات ميز خدمت بنياد مسکن انقلاب اسلامي:

1. اصلاح محدوده و تغيير کاربری 
2. استعلام پروانه ساختماني و ساير خدمات( خدمات الکترونيک )
3. صدور سند مالکيت شهري و روستايي
4. واگذاري زمين 
5. پرداخت تسهيلات ساخت مسکن روستايي
6. کمک به تکميل واحدهاي نيمه تمام اقشار کم درآمد
7. پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تعمير و تکميل مسکن روستايي
8. پرداخت تسهيلات بازسازي
9. پذيرش ناظرین نظام فني روستايي به منظور نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي
10. ساخت و واگذاري پروژه هاي مسکن شهري
11. پيگيري امورات مسکن مهر و مسکن اجتماعي( خدمات الکترونيک و حضوري)
12. احداث واحدهاي مسکوني جهت اقشار کم درآمد (محرومين)