دريافت گواهينامه

 

کلیه اعضای دفاتر که در دوره های آموزشی( طراحی مسکن روستایی- بررسی اشکالات اجرایی) شرکت کرده اند می توانند جهت تحویل گواهینامه های مذکور به بنیاد استان مراجعه نمایند.