اسامي پذيرفته شدگان در آزمون نظام فني روستايي سال 97

اسامي پذيرفته شدگان

لازم به ذکر است کلیه قبول شدگان مطابق لیست می باست بهمراه مدارک ذیل حداکثر تا مورخ 31/3/97 به بنیاد مسکن استان حوزه بازسازی و مسکن روستایی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ثبت نام بعمل نمی آید.
• تکمیل دقیق فرم های پیوست( در فرم 3الف باید امضا متعهد در دفترخانه تایید شود)(یک سری کپی)
• دو عدد پوشه بهمراه گیره
• اصل مدرک تحصیلی بهمراه کپی(دوسری پکی)
• اصل شناسنامه بهمراه کپی تمام صفحات(دوسری کپی)
• اصل کارت ملی بهمراه کپی (پشت و رو دوسری کپی)
• اصل کارت تمدید شده عضویت نظام مهندسی بهمراه کپی(پشت و رو دو سری کپی)
• اصل کارت پایان خدمت بهمراه کپی(پشت و رو دو سری کپی)
• در صورت پروانه از راه و شهرسازی ارائه اصل آن و یک نسخه کپی
• 6 قطعه عکس3*4
• فایل عکس اسکن شده

* عدم سو ء پیشینه کیفری - یک سری کپی- جهت اخذ نامه به بنیاد مسکن شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایید

عدم اعتیاد-یک سری کپی- جهت اخذ نامه به بنیاد مسکن شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایید


*اصل مدارک در هنگام مراجعه حضوری برابر اصل خواهد شد.

Attachments:
Download this file (3a.pdf)3a.pdf[ ]76 kB
Download this file (3b.pdf)3b.pdf[ ]165 kB
Download this file (f2.pdf)f2.pdf[ ]152 kB