اطلاعيه تمديد پروانه ناظران

ناظرین مطابق با اسامی لیست پیوست حداکثر تا مورخ 31/5/97 مدارک ذیل را جهت تمدید پروانه تهیه و تکمیل نموده و به بنیاد استان حوزه مسکن روستایی تحویل نمایند. لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن زمان اعتبار پروانه امکان تمدید یا تحویل مدارک بعد از موعد مقرر مقدور نمی باشد.

- تکمیل فرم های پیوست(کامل و بدون خط خوردگی)

- واریز مبلغ اصل فیش بانکی به مبلغ 000/60 ریال(به حساب 4001036302009001  نزد بانک ملی مرکزی به نام خزانه، درآمد صدور پروانه ممهور به مهر بانک و دارای پرفراژ سیستم)

-کپی پشت و روی کارت تمدید شده نظام مهندسی و یا کانون کاردان ها

- دو قطعه عکس 6*4 رنگی: (عکس  باید با زمینه روشن، بدون عینک، کلاه و کراوات و برای خانمها با مقنعه و از تاریخ گرفتن عکس بیش از یک سال نگذشته باشد.)

- اصل گواهینامه دوره های آموزشی

-یک گیره متوسط