دوره آموزشی سال 97

 

دوره آموزشی سال 97

 به استحضار ميرساند دوره هاي آموزشي ناظران نظام فني روستايي مطابق با زمان بندي ، محل و اسامي ناظرين مشمول دوره به پيوست ارسال مي گردد. ضمنا به دليل كثرت تعداد نفرات و دوره ها مقتضي است به شركت كنندگان ابلاغ گردد كه دقت لازم را در پيدا نمودن دوره مربوطه نمايند. با عنايت به اينكه صدور و تمديد پروانه كارآموزي مشروط بر گذراندن اين دوره ها بوده لذا عدم حضور ناظران به معني عدم صدور پروانه اشتغال آنها بوده و مطابق با دستور العمل از چرخه نظارتي نظام فني روستايي خارج مي شوند.