اصلاحیه و ادامه دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری دوره مبحث دوازدهم از 23/8/97  و 24/8/97  به  7/9/97 و 8/9/97   تغییر پیدا کرد.

به استحضار ميرساند اصلاحیه و ادامه دوره های آموزشی ویژه ناظران که مقرر شده بود متعاقبا اعلام گردد مطابق با زمان بندي ، محل و اسامي ناظرين مشمول دوره به شرح ذیل اعلام میگردد و با عنايت به اينكه صدور و تمديد پروانه كارآموزي مشروط بر گذراندن اين دوره ها بوده لذا عدم حضور ناظران به معني عدم صدور پروانه اشتغال آنها بوده و مطابق با دستور العمل از چرخه نظارتي نظام فني روستايي خارج مي شوند.