معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

شرح وظایف:

١-آگاهي از روند اجرايي طرحها بوسيله نظارت هاي مستمر .

٢-مقايسه عملكرد اجرايي با برنامه هاي مصوب و استخراج ميزان و علت مغايرت ها .

٣-نظارت بر فعاليت هاي اجرايي پيمانكاران و دريافت گزارشات دوره اي و موردي از سرناظر پروژه .

۴-تهيه گزار مقايسه اي شعب شهرستانها و ارزيابي آنها .

۵-نظارت و كنترل به منظور حصول اطمينان از رعايت نظام فني ومهندسي روستا در اجراي طرح ها درسطح استانها .

۶-تعيين نوع مسكن و مصالح متناسب با شرايط محيطي و اقليمي استان .

٧-پيشنهاد الگوها و مدلهاي لازم جهت  سنجش و ارزشيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه هاي مصوب با كمك دفتر نظارت و ارزيابي امور مسكن و ارايه به همتاي سازماني خود در ستاد مركزي . 

٨-حصول اطمينان از رعايت نظام فني و مهندسي روستايي در خانه سازي .

٩-ارائه هدايت هاي فني و تخصصي به شعب و انجام حمايت هاي لازم از آنها .

١۰-تهيه طرحها و نقشه هاي فوري مسكن در مواقع بروز حادثه و سوانح غير مترقبه .

١١-هماهنگي و همكاري براي ايجاد دفاتر نظام فني و مهندسي روستايي .

١٢-مطالعه مناطق آسيب ديده از نظر بازسازي و يا انتقال سكونتگاه به مكان ديگر .

١٣-نظارت بر توزيع تسهيلات بين واجدين شرايط مناطق سانحه ديده .

موضوع :
  • معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی