معاونت امور مسکن شهری

شرح وظایف:

اهم فعالیت هايی که به صورت مشخص در دستور کار  معاونت مسکن شهری قرار دارد، به شرح زیر است

١-تامین زمین و طراحی پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری

٢-تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری

٣-اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری

۴-نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری

۵-تامین زمین ،طراحی و نظارت عالیه بر پروژه های مسکن مهر در شهر های زیر ٢۵۰۰۰ نفر

موضوع :
  • معاونت امور مسکن شهری