معاونت عمران روستایی

شرح وظایف:

 

١-آگاهي از روند اجرايي طرحها بوسيله نظارت هاي مستمر .

٢-مقايسه عملكرد اجرايي با برنامه هاي مصوب و استخراج ميزان و علت مغايرت ها .

٣-نظارت بر فعاليت هاي اجرايي پيمانكاران و دريافت گزارشات دوره اي و موردي از سرناظر پروژه .

۴-تهيه گزار مقايسه اي شعب شهرستانها و ارزيابي آنها .

۵-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد .

۶-هماهنگي براي انتخاب مهندس مشاور به منظور نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و نظارت بر عملكرد مشاورين .

٧-نظارت بر امر انتخاب انواع مصالح جهت اجراي پروژه ها با تأكيد بر استفاده از مصالح بوم آورد ، فناوري جديد و تكيه بر مقاوم بودن و اقتصادي تر شدن پروژه ها .

٨-بررسي و تجزيه و كنترل اجراي عمليات طرح ها و پروژه هاي عمراني بر طبق برنامه زمان بندي و مشخص نمودن تأخيرات احتمالي و ارايه راه كارهاي مناسب به منظور انجام تغييرات لازم در برنامه هاي زمانبندي .

٩-نظارت و ارزيابي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب فني و مهندسي صدور پروانه ساختمان هاي روستايي

١۰-مطالعه طرحهاي پيشنهادي در خصوص شناسايي،تملك،تفكيك،واگذاري،آماده سازي اراضي و مسكوني .

١١-شناسايي زمينهاي داراي قابليت تحقق اهداف حوزه معاونت با در نظر گرفتن كليه مسايل از جمله آسيب پذيري منطقه ،ساختار و بافت منطقه و ارائه پيشنهاد براي طرح هاي نگهداري ، خريد ، واگذاري ، بهره برداري و تفكيك و ساير موارد مرتبط .

١٢-تدوين برنامه بمنظور تثبيت مالكيت بنياد و اخذ اسناد مالكيت اراضي تحت تملك به نام بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تفكيك و صدور اسناد مالكيت متقاضيان .

١٣-انجام برنامه ريزي اجرايي در امور زمين و ماده ١۴۰(صدور اسناد مالكيت روستايي)

١۴-طبقه بندي نقاط روستايي استان و اولويت بندي آنها بر مبناي ضرورت تهيه طرحهاي مطالعاتي عمران روستايي بر اساس نياز سنجي و امكان سنجي در مورد ساماندهي،هادي،بهسازي بافت هاي با ارزش،آماده سازي روستايي،تفصيلي، ايمن سازي،بهسازي،كالبدي اسكان عشاير و ... .

١۵-شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود روستاها و ايجاد هماهنگي براي اجراي طرح هاي عمران روستايي .

١۶-همكاري و مشاركت با مشاورين براي نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي مصوب .

موضوع :
  • معاونت عمران روستایی