معاونت پشتيبانی

معاون پشتيباني در سيستم بنياد داراي وظايفي است كه بدين شرح مي باشد:

برنامه ريزي و نظارت بر گردش عمليات مالي و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي مالي, كنترل برداشت ها و واريزي ها به حساب جاري سازمان و به طور كلي نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالي سازمان مي باشد.

از وظايف معاون پشتيباني تهيه و تنظيم بودجه سالانه در جهت فعاليت هاي هزينه و درآمد است . اين معاونت نسبت به بكارگيري منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده اقدام مي نمايد. همچنين از سوي اين معاونت گزارش و برنامه هاي لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهاي كارمندان انجام مي شود. همچنين ارائه طرح هاي لازم براي افزايش انگيزه كاري كارمندان و توسعه نيروي انساني از اهداف و فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.

معاونت پشتيباني در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسي و كنترل نهايي اسناد حسابداري, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني مي باشد.

معاونت پشتيباني دارای چهار اداره مجزا و دو قسمت به عنوان امور در زیر مجموعه خود به شرح ذیل می باشد:

 

الف) اداره امور اداری

اين بخش كه زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت مي كند وظيفه پيگيري كليه امور مربوط به كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي را از بدو استخدام و درحين كار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگي پرسنل را مورد بررسي قرار مي دهد صدور كليه احكام كارگزيني كاركنان, تكميل پرونده آنان از حيث اسناد و مدارك قانوني, اعمال حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس دستورالعمل هاي مركز, پيگيري امور حضور و غياب پرسنل, تنظيم ليست حقوقي و ارائه ليست بيمه كاركنان و پيگيري صدور دفترچه بيمه و مسائل رفاهي كاركنان در طول سال از وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.

در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسئول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.

اين اداره بر امور حمل و نقل اداري در بخش وسائط نقليه سبك و تامين سرويسهاي اياب و ذهاب كاركنان در حمل كار و سازمانهاي زيربط در داخل شهر نظارت مي كند. مسائل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد

همچنین واحد آموزش زیرنظر امور اداری استان وظایفی از قبیل :

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت ، ارائه تسهیلات آموزش به فرزندان دانشجوی همکاران ، پذیرش کارآموزان از دانشگاهها و مراکز آموزشی، تأمین لوازم کمک آموزشی، انجام سمینارها و آزمونهای استخدامی و صدور گواهینامه های دوره های مزبور را بعهده دارد.

 

ب) اداره امور خدمات پشتيباني:

اين بخش زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت كرده و وظيفه ارائه كليه خدمات مورد نياز پرسنل و واحدهاي اداري نهاد را بر عهده دارد و فعاليت هاي عمراني, بهسازي و بازسازي مسكن و ساير طرح ها و پروژه هاي اين كارپردازان كه به مامورين خريد معروفند بر اساس درخواستهايي كه از ساير واحدها براي خريد كالا و يا انجام خدمات ارائه مي گردد پس از مراجعه و بررسي مراكز توليد و عرضه كالا, خريدهاي لازم را با استفاده از تنخواهي كه در اختيار دارند انجام داده و كالاهاي خريداري شده را به همراه اسناد مربوطه تحويل انبار مركزي مي دهند (انبار مركزي نيز بخشي از مجموعه خدمات پشتيباني مي باشد)

اموال وارد شده به انبار پس از ثبت كامپيوتر و كد انبار بر اساس درخواست واحد اوليه از انبار خارج و تحويل واحد زيربط مي گردد واحد خدمات و پشتيباني موظف است كليه خريدهاي مربوط به مصالح ساختمان مانند: آهن, ميله گرد, سيمان, تير, چتايي (گوني قيرگوني) و كاشي و سراميك را براي طرح هاي خانه سازي در شهرها و بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه در مناطق مختلف تهيه و درچارچوب آئين نامه و ضوابط بنياد مسكن به آن مراكز ارسال نمايد.

قابل ذكر است كه تهيه و تامين وسائط نقليه سبك براي اياب و ذهاب موسسه در جهت انجام كارهاي اداري, سرويس دهي و پشتيباني رفت و آمد كاركنان در ابتدا و انتهاي وقت ادري توسط اين قسمت انجام مي شود.

 

ج ) اداره امور مالي:

اداره امور مالي زير مجموعه اي از معاونت پشتيباني مي باشد كه در بخشهاي مختلفي فعاليت دارد.

١- مدیریت منابع ووجوه نقد از اصلی ترین بخشهای فعالیتی اداره کل امور مالی میباشد که در قالب آن کلیه دریافتها وپرداختها در سطح استان درراستای فعالیتهای اداره کل بنیاد مسکن استان انجام وثبتها ومراحل مالی لازم سپری میشود.

٢- حقوق ودستمزد کارکنان تنظيم ليست حقوقي كاركنان, احتساب اضافه كاري و ماموريتهاي آنان, بررسي مساعده پرداختي به كاركنان, بدهي هاي جاري پرسنل و تنظيم كسورات قانوني مربوط به حقوق پرسنل ونیز درراستای حل وفصل مشکلات مالی کارکنان درچهارچوب مقررات، اداره امور مالی در این بخش انجام وظیفه مینماید.

٣- اموال ودارائیهای ثابت بخش دیگری از اداره امور مالی وظیفه جمعداری اموال ودارائیهای ثابت بنیاد را بر عهده دارد تا با انجام مکانیزمهای مربوط در حفظ ونگهداری اموال ودارائیهای بنیاد نهایت دقت و حساسیت را به کار گرفته ودر این خصوص در چهارچوب مقررات اقدامات لازم را انجام دهد .

۴- تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابداری مالی ،کنترل و بررسي حسابهاي موقت ودائم ،به روز آوری وجمع بندی حسابها در پایان سال مالی وتهیه وتنظیم صورتهای مالی آن دوره با رعایت کلیه استانداردهای مالی ومقررات مربوط از وظائف دیگراداره امور مالی میباشد .

۵- گزارشات مدیریت اداره امور مالی با استناد واتکا به اطلاعات و اسناد ثبت شده مالی گزارشات مورد نیاز مدیریتی را تهیه وجهت استفاده مدیران ارشد سازمان در اختیار آنان قرار میدهد .

۶- سایروظائف وامورات محوله پرداخت ،کنترل وبررسی حساب تنخواه ها – صندوق نقدی جهت پرداختهای نقدی – ثبت وکنترل حسابهای فیمابین بین واحدها وسازمانهای ذیربط – کنترل دوره ای حسابها وعملکرد با بودجه مصوب از وظايف دیگر اداره امور مالي مي باشد كه بر حسب تصميمات و دستورالعمل هاي مالي بعد از دريافت مجوزهاي لازم از معاون پشتيباني و رئيس حسابداري انجام میگیرد.

نکته :اداره امور مالی بنیاد مسکن استان هرمزگان در چهارچوب وظائف مشروحه فوق وتعدادی از وظائف و امورات محوله دیگر بصورت امانتدار مجموعه هم از نظر ریالی و هم از نظر اطلاعات ثبت شده مالی مشغول به انجام وظیفه بوده ودر راستای تحقق اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وحساب ١۰۰امام (ره) وخدمت به محرومین واقشار آسیب پذیر جامعه بعنوان زیر مجموعه ای از معاونت پشتیبانی خود را پشتیبان همیشگی حوزه های اجرائی وشعبات بنیاد مسکن استان دانسته ودر این راستا تلاشها وابتکارات لازم را انجام خواهد داد.

 

د)اداره امور ذیحسابی

این اداره زیرمجموعه ای از معاونت پشتیبانی و ذیحسابی می باشد که در بخشهای زیرفعالیت دارد :

- حسابداری طرح تملک دارائیهای سرمایه ای اعتبارات عمرانی که مهمترین قسمت معاونت بوده و کلیۀ فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از قبیل اعتبارات استانی ، ملی یا ٢% نفت وگاز دراین قسمت ثبت می شود.

- ثبت موافقت نامه های – قراردادها – درخواست وجه – دریافت وجه و صدور سند مالی برای هریک از آنها

- حسابرسی یا رسیدگی کلیۀ صورت وضعیتهای ارائه شده توسط پیمانکاران و پرداخت به موقع آنها در چهارچوب قانون و مقررات وبراساس اعتبارات تخصیصی

- نگهداری اسناد مالی و حسابداری و اوراق و اسناد بهادار.

- تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب – تخصیص اعتبار – تأمین اعتبارت – تعهدات و دیون سنوات گذشته.

- تهیه وتنظیم گزارشات لازم درزمینه وضعیت اعتبار وتخصیص اعتبار

- ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرائی هزینه های قطعی و سایرفعالیتهای مالی به تفکیک هرطرح و به طور ماهانه وارائه آنها به مسئولین ذیربط

- تهیه و تنظیم صورت مالی ماهانه و سالانه به صورت تنظیم ودقیق و ارائه آن به سازمانهای مربوطه

همچنین اداره امور ذیحسابی بنیاد مسکن استان هرمزگان همه ساله در پایان سال مالی پس از جذب و هزینه اعتبارات همکاری لازم را با واحدهای مربوطه درزمینه پیش بینی بودجه برای سال آتی داشته است.

 

Ø امور برنامه ریزی و بودجه:

این واحد درآخرین تغییرات سازمانی زیرنظر واحد پشتیلانی فعالیت نموده و اهم عناوین فعالیتها بشرح ذیل می باشد :

-تنظیم بودجه سالیانه برای بنیاد

-تنظیم وارائه بودجه مقایسه ای سه ماهه عملکرد بودجه

-تهیه و تنظیم اسناد و آگهی روزنامه مربوط به مناقصات پروژه های حوزه های مختلف

-تنظیم قرارداد با پیمانکاران واخذ و کنترل مدارک

-ارائه آمار قرارداد به استانداری

-تنظیم تخصیص های سه ماهه

- ثبت اطلاعات مناقصات در سایت ملی مناقصات

-ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران

- هماهنگی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت مبادله ، تخصیص و ارزیابی کیفی پروژه ها

-قیمت گذاری زمین و مسکن

موضوع :
  • معاونت پشتيبانی